Top Wholesaler! Top Distributor of Massage Chairs!
x

Review and Compare Massage Chairs

Massage Chairs Comparison Chart
This tool is to review and compare massage chairs of your interest side by side. Select the item up to 6 chairs to compare, click the "Compare" button to see the result.

Price Range $4,000 and over


Osaki OS-Pro First Class


Osaki OS-Pro Soho


Osaki-Japan Premium 4.0


Osaki OS-Pro Alpina


Osaki-Japan Premium 4D


Osaki OS-3D Pro Dreamer


OS-Pro Maestro


Titan Pro Summit


Osaki OS-3D Pro Cyber


Osaki OS-7200CR


Osaki OS-Pro Ekon


Osaki-Japan Premium 4S
Price Range $2,000 ~ $3,999


Titan Luca V


Titan Pro Jupiter XL


Osaki OS-PRO Maxim


Osaki OS-4000LS


Osaki OS-4000CS


Osaki TP-8500


Titan Pro Executive


Apex Ultra


Apex AP-Pro Lotus


Titan TP-Pro Alpine


Osaki OS-7075R


Osaki OS-7200H


Titan TP-Pro 8300


Titan TI-8700


Titan TP-Pro 8400


Titan Regal 2


Osaki OS-4000T


Titan TP-Carina


Osaki OS-3700&B


Osaki OS-3000 Chiro


Titan TI-Comfort 7


Osaki OS-Pro Omni


Osaki OS-Aster


Apex Harmony


Osaki OS-TW Pro3


Osaki OS-Monarch


Osaki OS-Apollo


Apex AP-Pomp


Titan Lucas
Price under $2,000


Osaki OS-1000


Galaxy EC-555


Apex Aurora


Apex iCozy


Titan TI-Cozy 2


Galaxy Optima 2.0


Galaxy EC-563


Titan Pro Alpha


Titan TI-7700


Titan TI-7700R


Titan RT-M02 Vending


Galaxy Aria 6


Apex V1-Vending


Apex V2-Vending


Titan Pod


Apex AP-Odyssey


Apex TC-531


Osaki OS-G77


Osaki OS-Pro Intelligent


Galaxy EC-108


Osaki OS-2000 Combo


Galaxy Crown


Galaxy Salon 2


Galaxy Kuma